Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van KOMLANX en subdomeinen. Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij houden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden, maar wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of zonder onderbrekingen functioneert. Daarom zijn alle genoemde prijzen en informatie op onze website onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten. 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle materialen (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij KOMLANX en mogen op geen enkele manier door derden worden gebruikt mits er vooraf nadrukkelijk schriftelijk akkoord voor is gegeven. 

Mits met de juiste bronvermelding, mag alle informatie worden gekopieerd, gedownload en verspreid.

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. KOMLANX verstrekt nooit ongevraagd persoonlijke informatie aan derden, behoudens het geval dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bekijk onze volledige privacy verklaring op deze pagina.

KOMLANX hanteert op al zijn overeenkomsten de.

Bekijk onze voorwaarden op deze pagina.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.